• آدرس
  • ایران، فارس ، شیراز ، خ شهید فقیهی
  • ایمیل
  • info@ava-network.irنوع سرویس نام سرویس سرعت سرویس زمان قیمت سرویس
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 10 گیگ یک ماهه (20 گیگ داخلی) 8 - 50 30 روزه 399000ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 100 گیگ یکماهه (200 گیگ داخلی) 8 - 50 30 روزه 1799000ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 50 گیگ یکماهه (100 گیگ داخلی) 8 - 50 30 روزه 1099000ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 20 گیگ یکماهه (40 گیگ داخلی) 8 - 50 30 روزه 599000ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 30 گیگ سه ماهه (60 گیگ داخلی) 8 - 50 90 روزه 1189998ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 300 گیگ سه ماهه (600 گیگ داخلی) 8 - 50 90 روزه 4998999ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 150 گیگ سه ماهه (300 گیگ داخلی) 8 - 50 90 روزه 2998998ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 60 گیگ سه ماهه (60 گیگ داخلی) 8 - 50 90 روزه 1590000ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 60 گیگ شش ماهه (120 گیگ داخلی) 8 - 50 180 روزه 2289996ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 600 گیگ شش ماهه (1200 گیگ داخلی) 8 - 50 180 روزه 9999000ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 300 گیگ شش ماهه (600 گیگ داخلی) 8 - 50 180 روزه 5898996ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 120 گیگ شش ماهه (240 گیگ داخلی) 8 - 50 180 روزه 3189996ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 600 گیگ یکساله (1200 گیگ داخلی) 8 - 50 365 روزه 11589996ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 120 گیگ یکساله (240 گیگ داخلی) 8 - 50 365 روزه 4389996ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 1200 گیگ یکساله (2400 گیگ داخلی) 8 - 50 365 روزه 16999056ریال
سرویس اینترنت 8 تا 50 مگابیت 240 گیگ یکساله (480 گیگ داخلی) 8 - 50 365 روزه 6189996ریال
به هزینه های فوق هزینه کابل ،آنتن ، تجهیزات و نصب اضافه میگردد
انتخاب رنگ دلخواه
در پنل مدیریت گزینه های بیشتری برای رنگ و یک ظاهر طراحی خواهید یافت. این انتخابگر رنگ فقط برای اهداف نمایشی استفاده می شود.